O programie FreD goes net
– terapia uzależnień

FreD goes net

To opracowany w Niemczech i wdrażany w wielu krajach Europy, także w Polsce, skuteczny program profilaktyczny skierowany do młodzieży zażywającej lub eksperymentującej z narkotykami, alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi.

Program składa się z rozmowy wstępnej oraz cyklu ośmiogodzinnych warsztatów podzielonych na 2 spotkania. Zajęcia odbywają się w małych grupach liczących od 5 do 12 osób. Program prowadzony jest przez wykwalifikowany zespół terapeutów i jest całkowicie bezpłatny.

Po spotkaniu uczestnik wraz z rodziną może skorzystać z rozmowy podsumowującej.

W Krakowie organizacjami realizującymi program FreD goes net są Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol oraz Poradnia Monar w Krakowie.

Nowoczesne podejście

Programowi FreD przyświeca hasło Pomoc przed karą – w sytuacji przyłapania na używaniu substancji wyposażamy młodą osobę w wiedzę na temat konsekwencji używania substancji, zachęcamy do analizy własnego używania, w szczególności jego źródeł.

Zajęcia odbywają się w atmosferze dialogu motywującego, co oznacza, że wystrzegamy się pouczania, moralizowania i oceny.

Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie do oceny indywidualnego ryzyka, jakie się z tym wiąże.

Pokazujemy uczestnikom warsztatów FreD goes net, że zawsze mają wybór, a rzeczywistość bez narkotyków, alkoholu, dopalaczy i innych używek jest nie tylko bezpieczniejsza, ale może być atrakcyjna i rozwijająca.

Dla kogo jest program FreD goes net?

FreD goes net to program wczesnej interwencji profilaktycznej przeznaczony dla młodych osób w wieku 13-21 lat, które eksperymentują, zażywają lub miały pierwszy kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Program adresowany jest także do tych, którzy w związku z zażywaniem narkotyków lub spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych doświadczają problemów: w relacjach, w rodzinie, w szkole oraz problemów z prawem.

FreD goes net nie jest natomiast adresowany do przyjmujących heroinę lub uzależnionych od narkotyków.

Te osoby zgłaszające się do nas, zostaną skierowane do programów terapeutycznych.

Kto zgłasza uczestników do programu?

Młode osoby do wzięcia udziału w programie FreD goes net mogą zgłosić się osobiście lub zostać skierowane przez rodziców, nauczycieli i opiekunów prawnych. Uczestników kierują do programu także szkoły oraz placówki oświatowe, a w przypadku konfliktów z prawem związanych z przyjmowaniem bądź posiadaniem substancji psychoaktywnych – także Policja, Sądy i Zespoły Kuratorów.

► Program FreD goes net jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
► FreD to krótka interwencja profilaktyczna, składająca się z rozmowy wstępnej, 8-godzinnych warsztatów oraz rozmowy podsumowującej.
► Program jest bezpłatny i anonimowy.

PO ODBYCIU PROGRAMU UCZESTNIK I JEGO RODZINA MOGĄ SKORZYSTAĆ Z INNYCH DZIAŁAŃ:

Program Parasol dla rodzin – warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia dla rodziców, terapia rodzinna
► Parasolowe Centrum Terapii — psychoterapia

► psychoterapia indywidualna,
► psychoterapia grupowa,
► leczenie uzależnień,
konsultacje dla rodziców