dla uczestników.

jaki jest cel uczestnictwa w programie ?

 

Głównym celem programu FreD goes net  jest ograniczenie ryzyka rozwoju uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych używanych przez młodzież .

 

co daje udział we FreD goes net  ?

 

Młoda osoba, która eksperymentuje z narkotykami bądź sięga po alkohol, dość szybko zaczyna doświadczać negatywnych tego konsekwencji: pojawiają się problemy
z prawem, konflikty w domu, kłopoty w szkole lub w pracy .
 

Udział w programie:

— poszerza wiedzę na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych

 

— pozwala krytycznie spojrzeć na własne używanie narkotyków

 

— wiąże się z pomyślnymi dla uczestnika korzyściami, np. możliwością umorzenia postępowania karnego, łagodniejszych działań dyscyplinarnych czy mniejszych sankcji w szkole lub

w pracy

 

odbycie rozmowy wstępnej i 8-godzinnych warsztatów kończy się otrzymaniem certyfikatu, który uczestnik może okazać instytucji kierującej i poprawić swoją sytuację związaną z faktem przyłapania na używaniu

 
rozmowa podsumowująca z rodziną często przynosi uczestnikowi korzyści w domu związane z lepszym wzajemnym rozumieniem się członków rodziny i wypracowaniem nowego sposobu kontaktu
z nastolatkiem .

► PRZETESTUJ SIĘ 

Zadanie publiczne jest realizowane  w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu  Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.